• Firma v ktorej vykonávam odborný výcvik
    • Firma v ktorej vykonávam odborný výcvik

    • 22. 6. 2022
    • Dňa 14. júna 2022 žiaci I. DB študijného odboru pracovník marketingu prezentovali svoje práce na tému „Firma v ktorej vykonávam odborný výcvik“. Ceľom prezentácie bolo využiť vlastnú kreativitu a aplikovať nadobudnuté vedomosti z predmetu marketing a praktické zručnosti z odborného výcviku.

     V prezentácii sa žiaci zamerali na:

   • Múzeum holokaustu Sereď
    • Múzeum holokaustu Sereď

    • 21. 6. 2022
    • Vybrané triedy školy (II.MA, II.A, III.DB) sa 16. júna zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Hlavným cieľom tejto exkurzie bolo ukázať žiakom následky holokaustu pohľadom na autentické miesta koncentračných táborov a uvedomiť si, ako málo stačí, aby stratili ľudia svoju slobodu. Múzeum je miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Je to komplex, ktorý sa nachádza v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora pre Židov. Žiaci si prezreli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je aj dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Súčasťou exkurzie bol aj krátky film o žene - Helenke, ktorej sa podarilo prežiť pobyt v koncentračnom Auschwitz. Exkurzia bola hradená z prostriedkov Brat

    • Súťaž v strojopise

    • 21. 6. 2022
    • V dňoch 9. 6. – 13. 6. 2022 prebiehala na hodinách administratívy a korešpondencie „Súťaž v strojopise“ a zúčastnili sa jej žiaci I. DA triedy a I.DB triedy. Cieľom súťaže bolo aplikovanie teoretických vedomostí i zručností písania desaťprstovou hmatovou metódou v praktických cvičeniach pomocou programu ATF. Žiaci písali text na rýchlosť a na presnosť.

    • História školy

    • Naša škola vznikla ako Učňovská škola v Bratislave na Schiffelovej ulici č. 9,  dňa 1.septembra 1964. V tomto prvom školskom roku mala škola 47 tried a 1176 žiakov.

     V školskom roku 1981/1982 sa škola presťahovala z priestorov zo Schiffelovej ulici  č.9  do budovy bývalej základnej školy na Schiffelovej ulici č. 1, kde je dodnes, len ulica zmenila názov na Sklenárovu. Od 1.septembra 1982 sme sa stali  Stredným odborným učilišťom obchodným, ktorého zriaďovateľom bolo generálne riaditeľstvo trustu podnikov OTEX, neskôr Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

     26.júna 1997 bol našej škole udelený čestný názov Stredné odborné učilište obchodné Samuela Jurkoviča, ktorý má dodnes.

     1.júla 2001 sa stal našim  zriaďovateľom Krajský úrad v Bratislave.

     Stredné odborné učilište obchodné opäť zmenilo zriaďovateľa a od 1.júla 2002 patrí pod Vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj.

     Od roku 2009 sa škola pýši novým názvom Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča. V tomto roku k svojmu výročiu škola dostala nové okná,  ktoré školu nielen tepelne izolujú, ale dali jej aj krajší – svetlejší vzhľad.

     Doteraz škola vychovala takmer 20 000 absolventov, ktorí našli uplatnenie v oblasti obchodu v Bratislave i v ostatných častiach Slovenska. Mnohí z nich sa stali živnostníkmi a vlastnia vlastné predajne. Vždy nás poteší, keď sa naši bývalí absolventi k nám hlásia, pochvália sa nám nielen so svojou rodinkou, ale aj pracovnými úspechmi.

      

  • Pre Vás

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Zvonenia

   Nedeľa 3. 7. 2022
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča,
    • skola@sossklenarova.org
    • skola@sossklenarova.org
    • info: 02/ 5341 3621
    • Sklenárova 1, 821 09 Bratislava 2 82109 Bratislava 2 Slovakia
    • 00893463
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje