Ponuka

PK odborných predmetov PK všeobecnovzdelávacích predmetov PK odborný výcvik PK spoločensko-vedných predmetov 2015/2016

PK spoločensko-vedných predmetov 2015/2016

    Cieľom tejto PK je naučiť žiakov základy zo svetových ako aj národných dejín, základy práva, náuky o spoločnosti, dejiny literatúry, pochopiť význam literárnych období a diel, orientovať sa v umeleckých smeroch. Žiaci získavajú komunikačné zručnosti nielen v slovenskom jazyku ale aj v cudzích jazykoch- anglický jazyk, nemecký jazyk. Žiakov vychovávame v duchu humanizmu a tolerancii.

      V ročnom pláne vychádzame z minuloročných skúseností, pridali sme niektoré súťaže z AJ a NJ. Všetci členovia PK sa zapojili do krúžkovej činnosti.
    Od konca augusta sme uskutočnili niektoré akcie a to podľa ročného plánu PK. V auguste sme sa zúčastnili komisionálnych skúšok, vypracovali sme nové tematické plány a schválili ročný plán práce PK.
 V mesiaci september niektorí vyučujúci skúšali na ústnych MS v mimoriadnom termíne. 
 
Zloženie PK:
Predseda PK: PhDr. Peťková Erika 
Členovia PK:
Mgr. Ružena Lamačková
Darina Akantisová
RNDr. Dagmar Brezulová
Mgr. Dana Palečková
Ing. Eva Púčiková
Mgr.Miroslava Trepáčová
 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča,
    Sklenárova 1, 821 09 Bratislava 2
  • informátor: 02/ 5341 3621

    mail: skola@sossklenarova.org

Fotogaléria